Curriculum Vitae (CV)ชื่อ (ภาษาไทย)

นางจินตนาภรณ์ วัฒนธร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

Mrs.Jintanaporn Wattanathorn

วันเดือนปีเกิด

21 มกราคม 2505

สถานที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

สถานภาพการสมรส

สมรส

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์

ที่อยู่หน่วยงาน

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยมหิดล       พ..2526

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล       ..2529

IBRO training

..2534

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)

(รางวัลโล่ห์เกียรติยศคะแนนสูงสุดผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00)

มหาวิทยาลัยมหิดล        ..2537

        
ประวัติการทำงาน

·      รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

·      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

·      คณะทำงานโครงการ E - SAN Food Valley

·      กรรมการคณะกรรมจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์

·      อนุกรรมการจัดทำข้อมูลยาพัฒนาจากสมุนไพรเพื่อเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ตามคำสั่ง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

·                     สมาชิก Editor team ของ Journal Evidence Based Complementary Alternative Medicine เป็น International Journal ในฐานข้อมูล ISI, PubMed, Scopus มี Impact factor 2.064

·      เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอเบื้องต้น  ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเร่งด่วน  กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

·      รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร     ปี 2550-2555

·      หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ปี 2549-2557

·      รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ปี 2544-2548

·      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์  ปี 2543-2548

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

รางวัลระดับเหรียญเงินในงาน“Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 27-30 พฤศจิกายน 2562 

รางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในประเทศโครงการการเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ พ.ศ. 2562

 

Silver Medal จาก 10th International Exhibition of Inventions & 3rd Word Invention and Innovation Forum (Foshan)  พ.ศ. 2561

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2561

 

รางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปีคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559

 

AMS (Acupuncture and Meridian Studies) Awards2014

 

รางวัลผลงานทีมวิจัยดีเด่น ปี 2557  สภาวิวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2557

 

รางวัลนักวิจัยระดับเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ปี 2557

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557 “คุณค่าผลไม้ไทย”จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2557

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของซุปเปอร์คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม โครงการสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประชุมวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 โรงแรมแกรนด์เซ็นทารา กรุงเทพ

 

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงงานวิชาการภาคนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1  Regional Research Expo 2013” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  หน่วยงานจัดการประชุม: สำนักงานคณะกรรมการวิขัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันในเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยประเภท poster award ในการประชุม The 21st Century Future Medicine: Harmonization of Traditional Medicine and Science” จัดที่ Novotel Ambassador, Busan, Korea

รางวัลการนำเสนอ poster ลำดับที่ 1 ชื่อเรื่อง: The Potential Neuroprotective and the Cognitive Enhancing Effect of Phyllantus amarus in Animal Model of Alzheimer’s Disease ในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เรื่อง Building Up Healthcare Network in North-East Thailand for Neurological Patients ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่จัดงานประชุม: 14 – 16 กันยายน 2554

 


เว็บสำเร็จรูป
×